โฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น

โฟโมไทย. เพื่อนชาวนาตลอดไป.

เกี่ยวกับโฟโมไทย

บริษัทโฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นธุรกิจที่มุ่งหวังให้เกษตรกรมีเครื่องมือและความรู้ที่จะเติบโตมากขึ้นโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานทางการเกษตร

เราต้องการนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาสู่ผู้ปลูกเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารที่ดีขึ้นในขณะที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

โฟโมทัย. เพื่อนชาวนาตลอดไป.

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO9001:2015 ใบรับรองโดย  RoyalCert International Registrars GmbH

หน้าที่ของโฟโมไทย

ค่านิยมของโฟโมไทย

ความซื่อสัตย์

ทุกคนในองค์กรควรมีหลักความซื่อสัตย์และคุณธรรมเป็นรากฐาน

ผลิตผล

รักษาเวลาด้วยความเคารพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การทำงานเป็นทีม

ทั้งหมดคาดว่าจะทำงานร่วมกันได้ดีกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยคุณภาพและรายงานต่อหัวหน้างานตรงเวลา

การดำเนินการ

ทำสิ่งที่คาดหวังในบทบาทของคุณด้วยความแม่นยำ

สำนักงานใหญ่

383 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6D ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280.